جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

جلسه پایانی این دوره رو با مباحث زیر به پایان بردیم استفاده از interface در پروژه مدل استفاده از کلاس های abstract در پروژه مدل تعریف interface برای Repository پیاده …

جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

در ادامه جلسه قبل مباحث مرتبط با EF6 را ادامه دادیم ثبت لاگ های دیتابیسی در فایل فراخوانی SP توسط EF6 و به صورت Code First ViewModel Virtual keyword Lazy …