سروش صدر

جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد سازنده کلاس Constructor فراخوانی سازنده های یک کلاس افزودن پروژه Model افزودن پروژه Tools افزودن پروژه SampleData …