سروش صدر

جلسه دوم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

معرفی وکاربرد enum ها دریافت اطلاعات از کاربر Console.ReadLine معرفی و کاربرد متد Parse معرفی و کاربرد کلاس Convert معرفی const دستورات تصمیم گیری if-else شرط خطی switch – case …