MFT Foundation 23

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مباحث اصلی شی گرایی به پایان رسید ! Circular Dependency Generic Extension Method فلسفه متد Any در لینک داستان چند ریختی داستان مفاهیم انتزاعی بودن ایده در …

سروش صدر

جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد سازنده کلاس Constructor فراخوانی سازنده های یک کلاس افزودن پروژه Model افزودن پروژه Tools افزودن پروژه SampleData …

Soroush Sadr

جلسه هشتم (مجتمع فنی انقلاب)

تکمیل کردن پروژه مدل و شی گرایی افزودن موجودیت های جدید تلفن ایمیل افزودن پروژه داده های تستی خطای Circular Dependancy Generic Extension Method فلسفه متد Any … لینک دانلود