جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

در ادامه جلسه قبل مباحث مرتبط با EF6 را ادامه دادیم ثبت لاگ های دیتابیسی در فایل فراخوانی SP توسط EF6 و به صورت Code First ViewModel Virtual keyword Lazy …