جلسه چهارم (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr

در این جلسه تعدادی کنترل شخصی سازی شده نوشتیم و مشخصات و رفتارهای آن ها را تغییر دادیم . همچنین با ComboBox و ListBox آشنا شدیم و مثالی از آنها زدیم .

تمرین : زمانی که از کمبوباکس یک آیتم انتخاب میشود ، آیتم های درون لیست باکس بر اساس آیتم انتخاب شده، تغییر کند

لینک دانلود