جلسه پنجم (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr

در این جلسه نیز در کنار تکمیل کردن پروژه کلاس و دیدن امکانت جدید تر ، به نوشتن چندین کنترل شخصی سازی شده دیگر پرداختیم .

تمرین اول با توجه به توضیحاتی که در کلاس داده شد اطلاعات دوتا لیست باکس را با یکدیگر جابجا کنید

لینک دانلود