جلسه هفتم (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr
  • مروری بر کد های جلسه قبل ( سال 99 )
  • مرور روش های ADO.NET
  • مرور مزیت ORM ها
  • EF 6 vs EF Core
  • نوشتن مثال های Code First با EF 6

لینک دانلود