جلسه ششم (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr

درآخرین جلسه سال 99 با مفاهیم و دستورات ADO.NET آشنا شدیم و از SP هایی که در SQL Server نوشتیم توانستیم در پروژه #C خودمون استفاده کنیم و اطلاعات اشخاص و سمت ها را نمایش بدیم و همچنین شخص جدیدی را به دیتابیس اضافه کنیم

همچنین با مفاهیم اولیه ORM ها آشنا شدیم و با استفاده از EF6 و روش Db First همان کارهای بالا را تکرار کردیم اما این بار با استفاده از دستورات LINQ

لینک دانلود