جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

در ادامه جلسه قبل مباحث مرتبط با EF6 را ادامه دادیم

  • ثبت لاگ های دیتابیسی در فایل
  • فراخوانی SP توسط EF6 و به صورت Code First
  • ViewModel
  • Virtual keyword
  • Lazy loading
  • Eager loading
  • IQueryable

لینک دانلود