جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

جلسه پایانی این دوره رو با مباحث زیر به پایان بردیم

  • استفاده از interface در پروژه مدل
  • استفاده از کلاس های abstract در پروژه مدل
  • تعریف interface برای Repository
  • پیاده سازی الگوی Repository و UnitOfWork

لینک دانلود