جلسه چهارم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

مثال های تکمیلی Group By و آشنایی با انواع Join ها

به عنوان تمرین یک مثال کاربردی از Cross Join پیدا کنید

لینک دانلود