جلسه سوم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
 • LIKE
 • ORDER BY
 • IS NULL | IS NOT NULL
 • COMPUTED COLUMN
 • PERSISTED
 • Deterministic and Nondeterministic Functions
 • Mathematical Functions
 • String Functions
 • Date and Time Functions
 • DECLARE Variable
 • IF – ELSE
 • WHILE
 • CAST & CONVERT
 • OLTP vs OLAP
 • Aggregate Functions
 • GROUP BY
 • HAVING

تمرین اول : تمامی آیتم هایی که تدریس شده به ریز در این مطلب ذکر شده تا بتوانید خود را محک بزنید و اگر نیاز به مرور دارید حتما آنها را مرور کنید

تمرین دوم : مثالی از دستور ORDER BY بنویسید که دارای شرط باشد ( CASE WHEN )

لینک دانلود