جلسه اول و دوم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

دوره جدید SQL Server در مجتمع فنی انقلاب. در دو جلسه اول مباحث زیر گفته شد

 • طراحی دیتابیس
 • کشف موجودیت ها
 • ارتباط بین موجودیت ها
 • کلید اصلی و خارجی
 • انواع داده ای در SQL Server
 • ساخت دیتابیس نمونه در SQL Server
 • آشنایی با دستورات CRUD
 • معرفی دستورات DDL
 • معرفی دستورات DML
 • معرفی دستورات DQL
 • معرفی دستورات DCL
 • معرفی دستورات TCL
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • SELECT
 • TOP
 • PERCENT
 • DISTINCT
 • CASE WHEN
 • WHERE
 • BETWEEN
 • IN | NOT IN

لینک دانلود