جلسه چهارم (مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22

در ادامه دستورات T-SQL

  • Order By
  • LIKE
  • CAST
  • CONVERT
  • OLTP
  • OLAP
  • ALTER TABLE
  • COMPUTED COLUMN
  • IS PERSIST

تمرین 1 : اگر در تعریف ستون محاسباتی فرمول ما چه شرایطی داشته باشد نمیتوان IsPersist را فعال کرد؟

لینک دانلود