جلسه نهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22
  • دستور مهم EXISTS
  • معرفی و آشنایی با دیتابیس AdventureWorks
  • معرفی و تعریف Schema
  • نوشتن Queryروی AW

لینک دانلود