جلسه اول و دوم (مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22

دوره جدید SQL Server در مجتمع فنی سیدخندان. در دو جلسه اول مباحث زیر گفته شد

  • طراحی دیتابیس
  • کشف موجودیت ها
  • ارتباط بین موجودیت ها
  • کلید اصلی و خارجی
  • انواع داده ای در SQL Server
  • ساخت دیتابیس نمونه در SQL Server

لینک دانلود