جلسه هفتم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در ادامه دستورات T-SQL

 • معرفی دیتابیس جدید
 • نوشتن Query های متعدد و جذاب روی این دیتابیس
 • مرور SELF JOIN
 • مرور Sub Query
 • مرور CTE
 • معرفی تابع DateDiff
 • معرفی HASH و ENCRYPTION
 • تفاوت Hash و Encryption
 • آشنایی با الگوریتم های HASH
 • معرفی HASHBYTES
 • معرفی ENCRYPTBYPASSPHRASE
 • معرفی DECRYPTBYPASSPHRASE
 • آشنایی با Index ها و کاربرد آنها
 • انواع مختلف index
 • CLUSTERED INDEX
 • UNIQUE INDEX
 • NONCLUSTERED INDEX
 • Filtered INDEX

لینک دانلود