جلسه سوم (مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در این جلسه که به صورت آنلاین بود مباحث مهمی تدریس شد مثل توابع تجمعی ، دستور Group By و معرفی انواع Join بود

 • Aggregate Functions
 • Count
 • Sum
 • Min
 • Max
 • Avg
 • Group By
 • Having
 • STRING_AGG
 • STRING_ESCAPE
 • STRING_SPLIT
 • TRIM
 • DATEFROMPARTS
 • DATENAME
 • انواع Join
 • Inner Join
 • Left Outer Join
 • Right Outer Join
 • Full Outer Join
 • Theta Join (Exotic Joins)
 • Cross Join
 • Self Join

تمرین 1 : برای Cross Join یک کاربرد عملیاتی پیدا کنید

لینک دانلود