جلسه دهم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • بررسی تخصصی Function ها
  • ایجاد یک دیتابیس جدید با T-SQL
  • نوشتن Function های محاسباتی روی آن
  • بررسی انواع Table Value Function
  • بررسی CROSS APPLY و OUTER APPLY

لینک دانلود