جلسه یازدهم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

کار با امکانات فضای نام IO

 • معرفی کلاس های مهم فضای نام IO
 • File
 • Directory
 • FileInfo
 • DirectoryInfo
 • Path
 • FileStream
 • StreamReader
 • StreamWriter
 • TextReader
 • TextWriter
 • آشنایی با Error Handling
 • آشنایی با انواع Exception ها
 • نوشتن try-catch-finally

تمرین 1 : برای کلاس Exception یک Extension Method برای لاگ کردن خطا ها در فایل بنویسید

لینک دانلود