جلسه چهارم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

در این جلسه با انواع لیست ها آشنا شدیم و متد های دلخواه خودمان را به پروژه اضافه کردیم

  • Classic array
  • Array Class
  • ArrayList
  • Generic List
  • GetType
  • typeof
  • Method
  • Static Class
  • Static Method
  • Overloading

لینک دانلود