جلسه هفتم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

ورود به دنیای شی گرایی

  • Entity
  • Class
  • Field
  • Property
  • Read only Property
  • Method
  • Override
  • Virtual
  • Constructor
  • Constructor Overloading

لینک دانلود