جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

در این جلسه مباحث اصلی شی گرایی به پایان رسید !

 • Circular Dependency
 • Generic Extension Method
 • فلسفه متد Any در لینک
 • داستان چند ریختی
 • داستان مفاهیم انتزاعی بودن
 • ایده در برابر واقعیت فیزیکی
 • Polymorphism
 • Virtual Method
 • Abstract Class
 • Interface
 • Abstract vs Interface

لینک دانلود