جلسه 18 و 19(مجتمع فنی سیدخندان)

سروش صدر

به عنوان آخرین مبحث اصلی این دوره به سراغ کار با Thread ها رفتیم . در ابتدا با مفاهیم اولیه و اساسی Thread ها آشنا شدیم . نمونه ای از مشکلات نرم افزارهای Single Thread را مشاهده کردیم و سپس به سراغ نوشتن Thread های جدید رفتیم و مشکلات قبلی را برطرف کردیم . برای تعریف Thread مباحث جلسه قبل کمک کرد تا درک بهتری از کد نویسی امروز داشته باشیم .

به عنوان یک تمرین نیز نمونه ای از لاگ گرفتن خطاهای پیش آمده در پروژه را بررسی و آنها را در فایل ها نوشتیم. که باعث شد مبحث فایل ها نیز مرور شود .

لینک دانلود