جلسه یازدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

سروش صدر

ادامه مباحث شی گرایی

  • Properties
  • Read – Only Properties
  • Virtual
  • Override ToString
  • Constructor
  • Overload Constructor

لینک دانلود