جلسه نهم (مجتمع فنی سیدخندان)

سروش صدر

در این جلسه مبحث لینک ها رو شروع کردیم و با دستورات ابتدایی آن کار کردیم

  • LINQ
  • ORDER BY
  • GROUP BY
  • ANONYMOUS TYPE
  • DISTINCT

لینک دانلود

تمرین :

با استفاده از گروپ بای مقادیر تکراری را نمایش دهید !

با استفاده از کلاس DirectoryInfo روی فایل های سیستم خود مثال های لینک رو بنویسید