جلسه چهارم ( مجتمع فنی انقلاب )

Soroush Sadr

در این جلسه جدا از مواردی که مطرح شد ، پروژه این دوره نیز تعریف شد که قرار شد در فاز های مختلف و گام به گام انجام و تحویل داده شود

  • Stopwatch
  • Random
  • Guid
  • نوشتن متد های دلخواه
  • Static Class
  • Static Method
  • Recursive Method

لینک دانلود