جلسه پنجم ( مجتمع فنی انقلاب )

Soroush Sadr

در این جلسه موارد مهمی گفته شد

  • Value Type
  • Reference Type
  • Null
  • Ref
  • Out
  • Params
  • LINQ

به عنوان تمرین قرار شد با کلاس DirectoryInfo به لیستی از فایل های موجود در سیستم خود برسید و روی آنها لینک بزنید !

لینک دانلود