جلسه ششم ( مجتمع فنی انقلاب )

Soroush Sadr

ادامه دستورات لینک و مدیریت خطا ها از مباحث گفته شده در این جلسه بود

  • LINQ
  • First
  • Last
  • FirstOrDefault
  • LastOrDefault
  • Single
  • SingleOrDefault
  • Group By
  • Anonymous Type
  • Try – Catch – Finally

تمرین اول : با استفاده از Group By اعداد تکراری در یک آرایه را نمایش دهید

تمرین دوم : یک ArrayList تعریف کنید از آیتم های مختلف ( عدد و کاراکتر و رشته و تاریخ و …) سپس بدون استفاده از لینک تمام مقادیر غیر رشته ای را از لیست حذف کنید

لینک دانلود