جلسه دوم (مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در جلسه دوم این دوره با مباحث بیشتری از #C آشنا شدیم

 • گرفتن اطلاعات از کاربر
 • متد ReadLine
 • متد Parse
 • کلاس Convert
 • Enum
 • دستورات تصمیم گیری
 • if-else
 • شرط خطی ?:
 • switch-case
 • دستورات تکرار
 • حلقه for
 • معرفی و نمایش کد های ASCII

لینک دانلود