جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

بعد از دو هفته وقفه کلاس به صورت آنلاین برگزار شد و تونستیم مبحث شی گرایی را ادامه دهیم

  • Polymorphism
  • Inheritance
  • Virtual Method
  • Abstraction
  • Abstract Class
  • Abstract Method
  • Interface
  • Abstract vs Interface
  • نکات ارث بری
  • معرفی و پیاده سازی یک Design Pattern

لینک دانلود