جلسه یازدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

از این جلسه مفاهیم شی گرایی را شروع کردیم و تا چند جلسه بعد همچنان روی مبحث شی گرایی زمان میگذاریم

  • مفاهیم شی گرایی
  • تعریف موجودیت و کلاس
  • تعریف شی
  • تعریف فیلد
  • تعریف Property
  • کاربرد Read only Property

لینک دانلود