جلسه نوزدهم (پایانی) (مجتمع فنی سیدخندان)

به عنوان آخرین مبحث اصلی این دوره به سراغ کار با Thread ها رفتیم . در ابتدا با مفاهیم اولیه و اساسی Thread ها آشنا شدیم . نمونه ای از مشکلات نرم افزارهای Single Thread را مشاهده کردیم و سپس به سراغ نوشتن Thread های جدید رفتیم و مشکلات قبلی را برطرف کردیم . برای تعریف Thread مباحث جلسه قبل کمک کرد تا درک بهتری از کد نویسی امروز داشته باشیم .

لینک دانلود