جلسه سیزدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

در ادامه جلسه قبل مدل خود را گسترش دادیم .این جلسه مهم ترین مباحث این دوره را در بر داشت

  • Person
  • Email
  • Telephone
  • Circular Dependency
  • Generic Extension Method
  • ViewModel
  • Anonymous Type
  • ()Any

لینک دانلود