جلسه هفتم (مجتمع فنی انقلاب)

شروع مبحث بسیار مهم شی گرایی در سی شارپ

  • تعریف کلاس به ازای موجودیت ها
  • تعریف Field های خصوصی
  • تعریف Property های عمومی
  • تعریف Property های فقط خواندنی
  • تعریف متد های دلخواه
  • override کردن متد ToString
  • تعریف سازنده کلاس
  • overload کردن سازنده کلاس

لینک دانلود