جلسه هشتم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه موارد زیر برسی شدند

  • افزودن پروژه مدل در قالب Class Librar
  • افزودن پروژه Sample Data
  • دستور Group By در Linq
  • معرفی Circular Dependency
  • Generic Extension Method
  • فلسفه متد Any

لینک دانلود