جلسه ششم (مجتمع فنی انقلاب)

در ادامه مباحث متد ها ، مطالب زیر گفته شد

  • Extension Method
  • Linq

لینک دانلود