جلسه چهارم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • آشنایی با دستورات شرطی
  • بررسی if-else به صورت کامل
  • معرفی شرط خطی :؟

تمرین 1 : بر اساس ساعت اجرا شدن پروژه پیغام صبح بخیر / ظهر بخیر / عصر بخیر / شب بخیر بدهید

تمرین 2 : از کاربر 2 عدد و یک عملگر دریافت کنید و فقط محاسبات مربوطه را انجام دهید و خروجی را نمایش دهید

لینک دانلود