جلسه چهاردهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • Null
  • Ref
  • Out
  • Params
  • Helper Method

تمرین 1 : مثالی از Helper Method ها ایجاد کنید

تمرین 2 : در مورد Local Method ها جستجو کنید

لینک دانلود