جلسه پنجم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • Switch – Case
  • For
  • While
  • Do While
  • ASCII

تمرین 1 : امکانات جدید دستور switch case در سی شارپ نسخه 7

تمرین 2 : از کاربر n عدد را دریافت کنید و جمع کل و میانگین آن را نمایش دهید

لینک دانلود