جلسه هفدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • دستورات Linq
  • کار با فایل ها
  • دستورات Linq روی فایل ها
  • دستور Group By

تمرین 1 : هر گروه چند عضو دارد

تمرین 2 : یک آرایه از اسامی داشته باشید و اسم ها را بر اساس حرف اول گروه بندی کنید

لینک دانلود