جلسه هشتم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

این جلسه دومین جلسه حضوری بود

  • معرفی کلاس Random
  • بررسی متد های آن
  • بررسی نکات آن
  • معرفی متد Sleep
  • معرفی Guid
  • بررسی ساختار آن
  • بررسی کاربرد آن

تمرین : سه قسمت اول پروژه نهایی دوره تعریف شد

لینک دانلود