جلسه ششم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • Variable vs Constant
  • آرایه های کلاسیک
  • foreach

تمرین اول : یک متن را به صورت پاسکال نمایش دهید

تمرین دوم : در یک آرایه از نوع object اگر بخواهیم فقط استرینگ ها را نمایش دهیم

لینک دانلود