جلسه سوم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr
  • متد Parse
  • متد ToString
  • کلاس Convert
  • DateTime
  • PersianCalendar
  • متد PadLeft
  • Enum

تمرین 1 : با استفاده از DateTime سن خود را حساب کنید

تمرین 2 : با استفاده از PersianCalendar تاریخ تولد خود را به شمسی و 10 کاراکتری نمایش دهید

تمرین 3 : یک کاربرد برای متد PadRight پیدا کنید

لینک دانلود