جلسه هفتم( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

آشنایی با دستورات و امکانات LINQ

تمرین 1 : آرایه از از اسامی درست کنید و آنها را بر اساس حرف اول هر اسم گروه بندی کنید

تمرین 2 : با توجه به راهنمایی انجام شده بر روی فایل های هارد دیسک خود query های متفاوتی را بزنید

لینک دانلود