جلسه هشتم( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • ورود به دنیای شی گرایی
  • آشنایی با مفاهیم اولیه
  • تعریف کلاس Person
  • افزودن Field های private
  • افزودن Property های public
  • افزودن Method های public و غیر استاتیک
  • افزودن Property های Read Only

تمرین : به کلاس Person چندین Property فقط خواندنی اضافه کنید

لینک دانلود