جلسه یازدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • معرفی LINQ
  • معرفی var
  • آشنایی با دستورات اولیه LINQ
  • آشنایی با متد های مهم آن
  • First | Last
  • FirstOrDefault | LastOrDefault
  • Single | SingleOrDefault
  • Distinct

تمرین : با استفاده از کلاس DirectoryInfo اطلاعات فایل های سیستم خود را بدست بیاورید و روی آنها Linq بنویسید

لینک دانلود