جلسه چهارم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • دستورات تصمیم گیری
  • switch-case
  • شرط خطی : ?
  • حلقه های تکرار
  • بررسی کامل دستور for

تمرین 1 : در مورد امکانات جدید switch-case مثالی را آماده کنید

تمرین 2 : با استفاده از const و حلقه for از کاربر 10 عدد را دریافت کرده جمع کل و میانگین آن را نمایش دهید

لینک دانلود