جلسه پنجم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • while
  • do while
  • Classic Array
  • foreach
  • معرفی متد SubString
  • یک مثال Windows Form

تمرین 1 : یک نام را از کاربر دریافت کنید و به صورت پاسکال نمایش دهید

تمرین 2 : با استفاده از یک دستور foreach مثال Windows Form را اتکمیل کنید

تمرین 3 : از کاربر 10 عدد دریافت کنید و در یک آرایه قرار دهید و آن را برعکس نمایش دهید

لینک دانلود